İnşaat Uygulama

Yapı Aplikasyon

TANIM

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesine denir.

YAPI APLİKASYON BELGESİ NEREDEN ALINIR ?

Aplikasyon krokisi , parselin bağlı bulunduğu kadastro müdürlüğünden gerekli belgelerin verilmesi ile temin ediliyor. Gereken belgeler aşağıda yer alıyor.

  1. Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
  2. Gayrimenkul malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği,
  3. Talep sahibi şirket , vakıf , dernek veya kooperatif emsilcisi ise , yetki belgesi ile kimliği,
  4. Gayrimenkulün sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

AMACI

Yapı aplikasyon projesi ; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere , yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmeliğin 18’incş maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin , yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade etmektedir.

Vaziyet Planı

TANIM

İnşaat alanında yer alan tüm birimlerin yerlerini belirten detaylı haritaya vaziyet planı denilmektedir.

Cins Değişikliği

Tanım : Bir taşınmazın malın cinsinin , yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken bağ bahçe vb. durumuna dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Plankote ve Kübaj Hesabı

Plankote;

Plankote , altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan ve arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalara denir.

Diğer bir tanıma ; parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp , üzerindeki mevcut ağaç gibi tesislerin tersim edilerek belirli ölçekle çizilip hazırlanmasına denir.

Plankotelerin hazırlanması için yapılan ölçmelerde yaklaşık 3-5 metrede bir röper noktası belirleniyor. Plankote , arazide varsa mevcut yapıları da kapsıyor.

Kübaj Hesabı

Sıkışma , kabarma , ariyet  ve depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hacim hesabıdır. (Bir malzemenin hacmini hesaplama işlemi)

Vaziyet Planı Bağımsız Bölüm Planı

TANIM

Bir yapıda bulunan daireden dükkana , depodan mağazaya kadar ayrı ayrı kullanılabilecek tüm bölümler birer bağımsız bölümü ifade ediyor. Bir yerin bağımsız bölüm olarak nitelenebilmesi için bazı vasıflara sahip olması gerekiyor. Bu vasıflar şöyle sıralayabiliriz ;

– Tek başına kullanıma elverişli olması ,

– Daire , mağaza , dükkan , depo gibi vasıflarda olması

– Zemindeki arsa üzerinde arsa payının ayrılmış olması.

Röperli Kroki

TANIM

Ada  veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

Peyzaj, Park, Bahçe Projelerin Sahaya Uygulama

Kolon, Temel,Duvar Aplikasyonu

Fenni Mesuliyet

Kol Tespiti ve Takibi

Kazı, Dolgu, Kübaj Hesabı

Yardıma mı ihtiyacınız var?