İmar Planı Uygulaması

18. Madde Uygulaması

Tanım : 18.Madde uygulaması imar planının tamamı veya bir kısmında binalı veya binasız , arsa ve arazilerde maliklerin veya
hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın , imar planına uygun olarak yeniden ada ve parseller oluşturmaya müstakil, hisseli
veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya veya Ree’sen tescil işlemlerini yaptırmaya denir. İmar alanı içindeki
yerlere belediye yetkili olduğu gibi aynı zamanda belediye mücavir alanları dışındaki yerler için valilikler tarafından uygulanır.

Parselasyon İfrazı

Tanım: Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye
veya Valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

Tevhid

Tanım: Tapu kütüğünün ayrı ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin tek bir parsel numarası altında
birleştirilerek, kütüğün ayrı sayfasına tescilli ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Yola-Yeşil Alana Terk

Yoldan İhlas

Mevzi İmar Planı

Plan Tadilatı - Şehir Bölge Planlarının Hazırlanması

Yardıma mı ihtiyacınız var?